Fiocchi Coppie Serie Pois -Dog Bows Polka-dot Series